Финансов контрол и ревизии


Ние, счетоводна къща „НК Консулт“ извършваме професионално финансов контрол и ревизии на фирми и физически лица.


 • В зависимост от специфичните особености на обекта и методите, които се използват се разграничават документален и материален (фактически) контрол.
  • Документален е контролът върху счетоводната документация и счетоводните записвания.
  • Материален е контролът върху фактическото състояние. При него се търсят разликите между налични количества и отразените в документите.
 • В зависимост от спецификата на контролните функции се извършва финансов (счетоводен) и управленски (административен) контрол.
  • Счетоводният контрол се упражнява върху надеждността на финансовите отчети и опазването на активите.
  • Управленският контрол е върху спазването на нормите на организацията. При него се проверява за целесъобразност: икономичност, ефективност и ефикасност. Тези показатели са от изключително значение за контрола. Икономичността представлява придобиването с най-малки разходи за ресурси, използвани за дейността при спазване н изискванията за качество. Ефективността се определя като степента на постигане на целите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати. Ефикасност означава постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността.
 • Формата е начинът на организиране на контролната дейност. Съществуват основни и конкретни форми на контрола. Критерий за определяне на основните форми е времето. По този признак се разграничават предварителен, текущ и последващ контрол.
  • Предварителният контрол се проявява при подготовка на процесите, при създаване на условията за постигане на целите. Той има значение главно за предотвратяване на негативните явления. При него има най-голяма степен на превантивност. Формите за упражняването на предварителния контрол са предупреждение (чрез създаване на контролни органи), проверка на бюджети, предприемане на инициативи за изменение на нормите и т.н.
  • Текущият контрол се осъществява едновременно с протичащата дейност. Той се характеризира с пълнота, изчерпателност, постоянност и оперативност. При него се проверява цялата дейност. Целта е да се спре отрицателното развитие на процесите в контролираната система. В този смисъл той също има превантивни функции. Характеристиките на текущия контрол дават основание да се твърди,че той е присъщ за вътрешния управленски контрол.
  • Последващият контрол е контролът след събитието, когато процесите са завършени и резултатите са получени. Той се характеризира с констативност и периодичност. Въпреки това при него също има превантивност. Той действа предупредително по отношение на бъдещи отклонения от нормите.
 • Основните форми на контрола се реализират чрез неговите конкретни форми. В теорията и практиката се срещат проверка, надзор, инспекция, ревизия и одит.
  • Проверката е както самостоятелна форма на контрола така и част от другите конкретни форми. Чрез нея се констатират факти, които имат отношение към спазването на нормата. В резултат на извършената проверка се установява съответствие или отклонение от нормата на поведение. Тя се извършва след получаване на резултатите. В този смисъл представлява последващ контрол.
  • Инспекцията и надзорът се използват като синоними. Понятието инспекция произлиза от латинската дума „inspektio”, което в превод означава надзор, преглед, ревизия. Надзорът е външен контрол. При него контролиращият орган е извън системата. Той няма управленски функции. Проверката цели да се установят спазването на законите, а не целесъобразността на стопанските операции.
  • Понятието ревизия произлиза от латинската дума „revisio”, която буквално означава повторен преглед. В съвременната литература по контрол тя най-често се представя като изчерпателно изследване с цел установяване спазването на нормата. Тя се насочва към миналата дейност. Основава се предимно на документален контрол, но включва и инвентаризация.
  • Ревизията бива финансова и данъчна. Финансовата ревизия обхваща цялостната финансово-стопанска дейността на предприятието. Данъчната ревизия проверява фактите, имащи значение за данъчното облагане. В съвременната българска практика съществува данъчна ревизия. Финансовата ревизия все повече се замества с понятието финансов одит.
  • Освен видовете и формите на контрола интерес представляват и подходите за избор на обектите за проверка. Проверката, независимо от формата на контрола, може да бъде изчерпателна и репрезантативна, според това, дали контролно въздействие се насочва върху всички или само определени контролируеми признаци. Независимо дали се упражнява контрол върху цялата дейност или върху извадка, заключението се отнася за цялата система.