Политика за поверителност и защита на личните данни


Настоящият документ установява правилата, които "НК Консулт" ООД, ЕИК 175297292, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Бели брези“, ул. „Смърч“ 10, прилага спрямо потребителите на сайта nkco.eu

Какво регламентира настоящия документ

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент на Европейския съюз за защита на личните данни (GDPR). Целта му е да гарантира правото на неприкосновеност на физическите лица и да защити личните им данни.

Какво са лични данни

Съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.

Какви данни събираме и за какво ги използваме

При изпращане на запитване до нас, вие попълвате и ни изпращате лични данни (имена, контактна информация - телефон, имейл, адрес). "НК Консулт" ООД използва тези лични данни само и единствено да отговори на Вашите съобщения, в това число да Ви изпрати оферта, когато вие сте поискали това.

При регистрация в сайта, данните който можем да получим от Вас са: потребителско име, имейл и IP адрес. След успешна регистрация Вие можете да допълните профила си с данни – имена, профилна снимка, контактна информация (адрес, телефон). За регистрираните потребители, които са служители на "НК Консулт" ООД, данните се допълват и с информация за длъжност, професия, специалност. Ние използваме личните данни на регистрираните потребители за дейности по управление на профила им на сайта ни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация). Ако сте регистриран потребител в нашия сайт, достъп до част от Ваши данни, могат да имат другите потребители на сайта. Такива данни например могат да бъдат: имена, профилна снимка, контактна информация – телефон, имейл), длъжност, потребителско име .

"НК Консулт" ООД използва стандартна външна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва Вашия IP адрес.

Съхраняване и споделяне на Вашите данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме.

Ние не предоставяме Ваши лични данни на трети страни, освен в случай, че сме длъжни да разкрием или споделим Ваши лични данни с цел спазване на законово задължение.

Какви са Вашите права

Ако сте предоставили Ваши лични данни на "НК Консулт" ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

  • да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт;
  • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от "НК Консулт" ООД;
  • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
  • право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
  • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
  • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на office@nkco.eu или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр.София, ж.к.„Бели брези“, ул.„Смърч“ 10, вх.Б, ап.1.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, не е обвързано със заплащане на такса.

Данни, събирани от прочитане на бисквитки

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от вас браузър и се съхраняват на Вашето устройство, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или "сесийни" бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайт и се изтриват в момента, в който затворите уебсайта. Повечето бисквитки не съдържат никакви лични информации за вас.

Възможно е да използваме информацията от бисквитките, за да направим нашия уебсайт по-лесен и по-полезен за вас – нашите потребителите.

Ако предпочитате, по всяко време може да изключите бисквитките на Вашия браузър или да ги изтриете от Вашия твърд диск.

Защита на информацията

"НК Консулт" взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Всички служители на "НК Консулт" са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

Уебсайтът nkco.eu ползва протокол за защитена комуникация в компютърна мрежа Hypertext Transfer Protocol Secure(HTTPS). HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилния сайт (а не фалшиво копие), както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни. Допълнителна информация за HTTPS ( https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS ).

Актуалност на настоящия документ

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е в сила от 18.05.2018г., последно изменена на 18.05.2018г. и може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на "НК Консулт" ООД, на нашите потребители и клиенти, както и на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас

Ако имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на office@nkco.eu или да ползвате формата за контакт.